Name Kamikaze Douga (Aktiv)
Link http://www.kamikazedouga.co.jp/
Typ Studio
Land Japan
Beschreibung
Kamikaze Douga ist ein am 21.05.2003 gegründetes Animationsstudio.